Ejendomshandel II

Den studerende skal have teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger. Den studerende skal kunne håndtere de væsentligste lejeretslige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger. Faget skal sætte den studerende i stand til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser. Den studerende skal kunne rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte. Den studerende skal kunne anvende teori for personligt salg.

Fagets indhold

 • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Finansiering af boliger.

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du: 
 • anvende særlovgivning i relation til omsætning af fast ejendom
 • anvende reglerne om tvangsauktion inden for følgende områder:
 • forebygge tvangsauktion gennem vejledningsmøde og kunne rådgive om debitors mulighed for at afværge auktionen.
 • rådgive auktionskøber om aktiver, der er omfattet af auktionen, byrder og hæftelser, opgøre fordelingsnøgle, købesum og sikkerhedsstillelse ved et konkret auktionsbud
 • udarbejde en tvangsauktionssalgsopstilling
 • rådgive om indgåelse af lejeaftale, opsigelse, ophævelse og fastsætte husleje i forskellige typer af lejemål
 • anvende reglerne om finansiering af boliger, lånetyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • rådgive om finansieringsløsninger ved køb, indfrielse af eksisterende lån ved salg samt kontantomregning.
 • anvende teori og begreber indenfor det personlige salg i praksis.

Sådan arbejder vi

Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i ejendomsmæglerbranchens problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver anvendes med udgangspunkt i reale forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve.

Eksamen og ECTS

'Ejendomshandel II' afsluttes med 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Ejendomshandel II' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig