Ejendomshandel I

Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Den studerende skal kunne anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Den studerende skal have forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Fagets indhold

 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.
 • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • Skatteregler i ejertid og ved salg.

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kategori, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professionsrelevante standarder
 • beskrive flow og dokumentgang ved omsætning af en fast ejendom, herunder af en udlejet ejerbolig ved hjælp af ejendommens dokumenter
 • anvende hovedlovene med henblik på at assistere ved opgaver med vurdering, klargøring og salg i alle forbrugerhandler
 • assistere ved ejendomsformidlerens opgaver i relation til andre relevante aktører.

Sådan arbejder vi

Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i ejendomsmæglerbranchens problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver anvendes med udgangspunkt i reale forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve.

Eksamen og ECTS

'Ejendomshandel I' afsluttes med 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Ejendomshandel I' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig