Ejendoms- og skatteregnskab

Danske Udlejere anbefaler, at medarbejdere inden for ejendomsadministration hele tiden opdaterer deres faglige kompetencer.

Det kan du med faget 'ejendoms- og skatteregnskab'. Her får du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter og lignende praktiske og direkte anvendelige kompetencer, så du bedre kan varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme.

Du bliver også i stand til anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, så du kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven, og hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler.

Fagets indhold

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche-normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • kontere og løbende føre kontrol ved bogføring
 • bogføre ved frivillig momsregistrering samt føre afregning med SKAT
 • udføre bogføring af forbedringer efter LL § 63a
 • udføre bogføring af indvendig vedligeholdelse efter LL §§ 19-24
 • udføre bogføring af udvendig vedligeholdelse efter §§ 18 og 18b, herunder negative hensættelser
 • udarbejde regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • opstille en årsrapport inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven og branchenormer ST
 • værdiansætte ejendomme i henhold til årsregnskabsloven, herunder beregning ved hjælp af afkastmetoden med værdiregulering, over resultatopgørelsen
 • udarbejde varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter
 • udarbejde skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven
 • opgøre skattemæssige fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 4
 • opstille en skattepligtig indkomst i henhold til skattelovgivningen for udlejningsejendomme.

Eksamen og ECTS

'Ejendoms- og skatteregnskab' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Ejendoms- og skatteregnskab' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig