Data, marked og afsætning

Faget "data, marked og afsætning" har som målsætning at bibringe den studerende de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter. 

Fagets indhold

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori
 • stikprøveanalyse
 • hypotesetest
 • regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter.

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtagning, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • udarbejde og forholde dig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata.

Sådan arbejder vi

Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i den finansielle sektors problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver anvendes med udgangspunkt i reale forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve. 

Eksamen og ECTS

'Data, marked og afsætning' afsluttes med en 30 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i individuel synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Data, marked og afsætning' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig