Boligfinansiering og -rådgivning

Formålet med faget er, at du lærer at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Dermed bliver du i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom samt opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Fagets indhold

 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om-og tilbygning
 • Kendskab til skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • Ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning.

Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura 

 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejlighederAndelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.

Dit udbytte

Med faget "boligfinansiering og -rådgivning" får du kompetencer til at: 

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • yde rådgivning på baggrund af beregning af en standardfinansiering - herunder brutto-/nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering
 • yde rådgivning i forbindelse med ny-, om- og tilbygning.
 • yde rådgivning i sælgersager, herunder rådgivning om kurssikring og mellemfinansiering samt indfrielse af eksisterende lån.

Sådan arbejder vi

Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i bank- og realkreditbranchens problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver bliver anvendt med udgangspunkt i reale forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve.

Eksamen og ECTS

'Boligfinansiering og -rådgivning' afsluttes med en mundtlig eksamen (30 min.) med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Boligfinansiering og -rådgivning' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig