1. - 3. semester

Fag på 1.-3. semester på finansøkonomuddannelsen

Finansielle virksomheder og rådgivning

Med dette fag opnår du teoretisk og praktisk viden om den finansielle sektors opbygning og hvilke behov, finansielle produkter og ydelser dækker hos forskellige kundetyper. Du bliver kvalificeret til at udarbejde, beskrive og analysere kreditvurderinger, og du lærer at anvende og kombinere finansielle virksomheders ydelser og produkter, så de opfylder kundens behov.
Med faget bliver du kvalificeret til selvstændigt at matche kundens behov med finansielle produkter i forhold til kundens kompetencer og risikovurdering – ligesom du får viden om samfundsmæssige forholds påvirkninger af branchen og kunderne.

Finansiel markedsføring

Med ’finansiel markedsføring’ opnår du forretningsforståelse og viden og færdigheder inden for markedsføring, så du kan udarbejde strategiske situationsanalyser. Du bliver kvalificeret til at vurdere mål og strategier, herunder segmentering og målgruppevalg.

Erhvervsøkonomi

Du lærer at anvende erhvervsøkonomiske teorier, modeller og metoder – så du får en helhedsforståelse for de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor.

Erhvervsjura

Du får praktisk viden om juridiske metoder og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor. Derudover lærer du at identificere juridiske problemstillinger og argumentere for løsninger eller forebyggelse. Faget giver dig kompetencer til, med udgangspunkt i din viden om juridiske metoder, at forstå og håndtere juridiske emner af særlig relevans for den finansielle sektor.

Samfundsøkonomi

Med faget opnår du viden om og forståelse for samfundsøkonomiske, politiske, demografiske og miljømæssige forhold på mikro- og makroøkonomisk niveau. Du bliver kvalificeret til, ved hjælp af teoretiske modeller, at analysere og vurdere konsekvenserne af mikro- og makroøkonomisk politik under forskellige samfundsøkonomiske forudsætninger.

Salgs- og kunderelationer

Du bliver kvalificeret til at organisere og gennemføre et salgsfokuseret kundemøde. Der er både fokus på privat- og erhvervskunder, og du lærer at tilrettelægge møder afhængig af situationen. Du lærer at afdække behov, rådgive, præsentere, sælge produkter og forhandle med kunden.

Økonomisk metode

Du opnår viden og færdigheder inden for grundlæggende metodelære, herunder både kvalitativ og kvantitativ metode. Du bliver fortrolig med de matematiske værktøjer og begreber, som anvendes i dataanalyse. Desuden arbejder vi med at præsentere data, analyser og vurderinger i en struktureret rapportform.

Statistik

Med faget bliver du kvalificeret til selvstændigt, ud fra statistisk teori, at analysere og vurdere en finansiel, erhvervsøkonomisk eller samfundsmæssig problemstilling. Du opnår viden om anvendelsen af statistisk teori inden for deskriptiv statistik og forståelse for metodernes muligheder, begrænsninger og forudsætninger.

Valgfag

Med valgfaget på 3. semester kan du specialisere din uddannelse i den retning, du ønsker. Vi udbyder bl.a valgfag inden for:                              

  • Videregående statistik
  • Human resource management
  • Forretningsudvikling
  • Indledende ejendomshandel
  • Skat og moms
  • Organisation og ledelse

Der er mulighed for at få merit for et valgfag ved at følge et sommerskoleophold.