Ledelse og filosofi

Diplomuddannelsen i ledelse

Albert Einstein lærte os, at man ikke kan løse et problem via den tænkning, der skabte problemet. Mange ledere oplever i stigende grad, at fortidens løsninger ikke giver svarene på fremtidens udfordringer. Det skaber muligheder for frugtbare koblinger mellem filosofi og ledelse. Og når udgangspunktet er tankevækkende ledelsessituationer hos den enkelte leder, bliver filosofien praktisk og skaber nye handlemuligheder.

Med ’ledelse og filosofi’ får du viden om, hvad filosofi er, og hvordan filosofi kan bruges til analyse af og refleksion over ledelsesmæssige problemstillinger og muligheder. Teori og praksis forbindes yderligere via arbejde med filosofiske processer og værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med eget lederskab og i egen organisation. 

Hvorfor filosofi?

Filosofi forbindes ofte med undren eller forundring, og filosofi kan derfor fx beskrives som ”at se det kendte som fremmed, og at se det fremmede som kendt”. Derved skabes en tænkning, hvor vi både kan belyse ”det principielle og det forudsatte” i vores ledelsespraksis, og hvor vi i forlængelse heraf kan arbejde med nye ideer, der kan give den enkelte leder flere handlemuligheder. Filosofien bliver et ander-ledes sted at forstå og udvikle ledelse og organisationer fra. 

Indhold 

På ’ledelse og filosofi’ kommer du til at arbejde med: 

 • Hvad er filosofi? 
 • Sammenhænge mellem filosofi og ledelse 
 • Personlige og organisatoriske værdier 
 • Etik og etiske dilemmaer 
 • Sammenhænge mellem ledelse, magt og legitimitet 
 • Filosofi og innovation 
 • Filosofi som ledelsespraksis og organisationsudvikling

Dit udbytte

Når du har gennemført valgmodulet, kan du temati-sere, perspektivere og udvikle egen ledelsespraksis og organisatoriske løsninger ved hjælp af filosofisk viden og proces. 

Temaer

Samlende temaer og refleksionspunkter vil være: 

 • Det filosofiske verdensbillede (Hvor går min verdens grænser?)
 • Filosofisk videnforståelse (Hvad er viden og ikke-viden for mig?)
 • Etik og værdier (Hvilke etiske principper er primære for mig, og hvilke etiske dilemmaer stilles jeg over for?) 
 • Den filosofiske leder (Hvem er jeg som leder i et filosofisk perspektiv?)
 • Filosofisk proces (Hvordan kan jeg alene og sammen med andre anvende filosofiske værktøjer og processer) 
 • Filosofi og innovation (Hvordan kan filosofi inddrages i arbejde med innovation?)
 • Nedslag blandt filosofihistoriens klassikere (Hvordan kan vi fx med Kierkegaard, Nietzsche eller Wittgenstein forstå situationen anderledes?)

Sådan er undervisningen

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige filosofiske værktøjer og processer. 

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.