Aarhus Kommunes DOL

– den fælles lederuddannelse

Vi udbyder i samarbejde med Ankerhus faget 'organisation og styring', som er en del af 'den fælles lederuddannelse', DOL,  i Aarhus Kommune.

Organisation og styring

Forløbet tilrettelægges, så det er din egen ledelsesmæssig udfordringer, der danner grundlag for undervisningen. De ledelsesmæssige udfordringer ligger inden for temaerne: organisering, ledelse og styring.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du: 

 • Praktisere strategisk ledelse 
 • Arbejde med ledelse og styring i det lille og det store fællesskab
 • Bruge motivation og organisatorisk inddragelse, som styringslogik
 • Forstå organisationsstrukturens betydning for løsning af kerneydelser og effektivitet
 • Implementere styringsmæssige tiltag – under hensyntagen til en politisk styret organisations komplekse interne og eksterne relationer (helhedsperspektiv)
 • Indgå i et konstruktivt samarbejde med forskellige aktører og interessenter om styringsmæssige udfordringer og processer
 • Identificere evt. behov for egen eller organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til strategisk ledelse og styring.

Sådan arbejder vi

En undervisningsdag er delt op i undervisningsoplæg om formiddagen og procesarbejde om eftermiddagen. Om formiddagen får du præsenteret forskellige perspektiver på fagets temaer, får styr på begreber, teorier og modeller. Om eftermiddagen arbejder du i dybden med dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Her kommer du i gruppe med andre ledere, der har samme – eller næsten samme – udfordringer og arbejdet bliver en vekselvirkning mellem sparring i grupperne, individuelt pensum og en-til-en vejledning. Her arbejder du mere selvstændigt og underviserens rolle er at facilitere processer, coaching og vejlede.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretisk, forskningsbaseret viden og dine egne praktiske erfaringer som leder. Vi arbejder med aktuelle eksempler fra deltagernes egen dagligdag.

Som et særligt initiativ opretter vi studiegrupper på vores diplomuddannelser. Her får I mulighed for at arbejde selvstændigt med emner fra undervisningsforløbet og koble de nye teorier med de kerneydelser og den organisatoriske kontekst, I kender fra jeres dagligdag som leder. 

Underviseren fungerer som facilitator gennem hele forløbet, og du kommer hjem med konkrete løsningsforslag og et nyt brugbart netværk af andre ledere.

Indhold og opbygning

Der er fire dage med undervisning, procesarbejde, individuel sparring og vejledning– med 4 uger mellem hver undervisningsdag. Desuden er der planlagt to halve dage, hvor du får mulighed for at sparre og få vejledning omkring dit eksamensprojekt.

Undervisningsdag 1 
Tema: Forstå din kontekst – Organisationsforståelse.

Organisationsforståelse – hvorfor er det interessant? Og hvad betyder det for din ledelse?

 • Organisationsforståelse i et historisk perspektiv
 • Organisationsstruktur og –design.
 • Organisationens placering i en kommunal kontekst

Undervisningsdag  2 
Tema: Organisationsudvikling i praksis - Organisation som processer og systemer.

Processer og organisationsudvikling – hvorfor er det interessant? Og hvad betyder det for din ledelse?

 • Systemmodeller
 • Beslutningsprocesser
 • Gruppeprocesser

Undervisningsdag 3
Tema : Styring og meningsskabelse

Styring i organisationer – hvorfor er det interessant? Og hvad betyder det for din ledelse?

 •  Styringsparagdigmer, mening og helhedsforståelse
 •  Strategisk ledelse som styringsværktøj
 •  Styring og motivation i egen organisation

Undervisningsdag 4  
Tema: Ledelse, styring og udvikling

Ledelse i krydsfeltet mellem styring og organisationsudvikling – Hvordan kan du arbejde med dine udfordringer?

 • Forandringer – projekt eller proces.
 • Sammenfatning, den røde tråd og eksamen

Undervisere

Litteratur 

Der udleveres et kompendium med litteratur, der understøtter de fastlagte temaer. Resten af pensum udarbejdes individuelt.

Det vil sige, at pensum tilpasses din konkrete ledelsesmæssige udfordring. Som et nyt tiltag er det kun 50% af pensum, som ligger fast på forhånd og er fælles for alle på holdet.  Det fælles pensum fungerer som inspiration og tilfører viden, så du tilegner dig kompetencer til at forstå og forholde dig reflekterende til  dine udfordringer.

Den anden halvdel af pensum udvælges og tilpasses din konkrete ledelsesmæssige udfordring. Sammen med underviseren udvælges relevant pensum i forhold til det, der optager dig og de problemstillinger, som du ønsker at arbejde med i relation til din egen praksis.

Forløbet bliver derfor en vekselvirkning mellem planlagte oplæg og individuelt tilrettelagt pensum. 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en praksiscase (2 sider), der er en sammenfatning af de problemstilliner, du har arbejdet med under forløbet og som tager afsæt i din egen praksis som leder. Casen fungerer som oplæg til diskussion og indgår ikke i bedømmelsen. Der er ekstern censur, og du får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.