Afgangsprojekt sundhedspraksis

Formålet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. 

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, med ekstern bedømmelse, som tager udgangspunkt i et det skriftlige afgangsprojekt. Det skriftlige projekt skal have et omfang på max. 25 sider og gennemføres inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet. Karakteren gives på baggrund af en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination, som tager udgangspunkt i projektet.

Faget svarer til 10 ECTS-point.